Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Komíny a kouřovody - změny v roce 2011

25.02.2011 18:13

Dnem 1. 1.  2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Důvodem přijetí nového nařízení byla potřeba reagovat na technický rozvoj a také na požadavky uživatelů spotřebičů paliv.

Původní úprava

Vyhláška č. 111/1981 Sb. reagovala na požadavky v době, kdy vznikala a přebírala některá ustanovení ještě z předešlé legislativy. Především je nutné zmínit fakt, že v posledních letech došlo ke změně vytápění objektů. V době vzniku vyhlášky č. 111/1981 Sb. bylo převažujícím způsobem topení na pevná paliva. V současné době, kdy jsou velmi rozšířené především plynové kotelny a tepelné spotřebiče na plyn, se vzhledem k energetickým úsporám, ale zejména k ochraně životního prostředí stále častěji ustupuje od topení klasickými pevnými palivy.

Vyhláška č. 111/1981 Sb. v oblasti kontroly předepisovala při provozu plynových spotřebičů čištění komínů 4x ročně - což bylo předimenzováno, ale naopak chyběla komplexnost, která by zajistila požadovanou úroveň bezpečnosti. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. předepisuje kontrolu spalinové cesty 1x ročně, čištění 1x ročně, což z ekonomických důvodů většina provozovatelů nebo vlastníků zdrojů vytápění nechá provést ve stejný termín.

Nová úprava

Nové nařízení vlády stanoví termíny kontrol, revizí a čištění spalinových cest, a také čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů. Dále upravuje odbornou způsobilost k jednotlivým úkonům a stanovuje rozsah a podobu dokumentace, která bude při provozu spalinových cest vyžadována.

Četnost a rozsah kontrol

Zásadní změnou je snížení četnosti a rozšíření rozsahu kontrol a čištění. Celý systém je nastaven na filozofii komplexnosti a tím i větší úrovně bezpečnosti. Již nebude probíhat pouze čištění komínu ze střechy do neúčinné výšky komína o délce 1/10 účinné výšky komína, ale půjde o kontroly a čištění spalinových cest, kdy osoba odborně způsobilá (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví) bude kontrolovat celou spalinovou cestu, tzn. od spalinového hrdla spotřebiče až do volného ovzduší; spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem komínového nástavce, které odvádí spaliny nad střechu budovy.

Spalinovou cestu bude osoba odborně způsobilá kontrolovat a čistit podle druhu paliva připojeného spotřebiče a výkonu spotřebiče 1 až 3 x ročně. Např. u spotřebičů na plynná paliva připojených ke spalinové cestě se bude kontrola a čištění provádět 1 x ročně. V případě připojených spotřebičů na pevná paliva bude o četnosti rozhodovat především výkon připojeného spotřebiče a druh provozu.

Svépomoc

Čištění spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče do 50kW včetně bude možné provádět svépomocí. Právnická nebo fyzická osoba provádějící čištění musí učinit zápis do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

V návaznosti na nové nařízení vlády došlo ke změně normy, kde již nejsou uvedeny podmínky pro revize spalinových cest, které se přesunuly do zmiňovaného nařízení vlády. Nařízení vlády stanovuje, kdy bude nutné revizi spalinové cesty provést, a především, kdo je oprávněn tyto revize provádět. V příloze č. 3 k novému nařízení vlády je vzorová revizní zpráva spalinové cesty.

Další novinkou v nařízení vlády je povinnost odborně způsobilé osoby, která při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Související aktualizace normy

V souvislosti s nařízením vlády č. 91/2010 Sb. byla v říjnu letošního roku aktualizována i norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Společenstvo kominíků ČR vydalo pod záštitou Hospodářské komory technická pravidla praxe „TPK 01-01 Kontrola spalinových cest“ a „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“, kde lze nalézt podrobný výpis úkonů, které musí být provedeny v rámci kontroly nebo čištění spalinových cest. Český plynárenský svaz spolu s organizací GAS s.r.o. v nejbližších dnech vydají TPG 941 02 Komíny kouřovody, odtahy spalin - Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Revize spalinových cest.

Lhůty kontrol a čištění

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku (viz tabulka).

Shrnutí

 1. Snížením četnosti, ale rozšíření rozsahu kontrol a čištění spalinových cest se zvýší úroveň bezpečnosti provozu spalinových cest.

 2. Nařízení přesně stanoví, jakou odbornou způsobilost musí mít osoba provádějící revizi spalinové cesty.

 3. V přílohách k nařízení je umístěna vzorová zpráva o kontrole nebo čištění spalinových cest, revizní zpráva spalinové cesty a technická zpráva.

   

  Výkon připojeného spotřebiče paliv

  Činnost

   

  Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

   

  Pevné

   

  Kapalné

   

  Plynné

  Celoroční provoz

  Sezónní provoz

  do 50 kW včetně

  Čištění spalinové cesty

  3x

   

  2x

   

  3x

  1x

  Kontrola spalinové cesty

  1x

  1x

  1x

  Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

  1x

  1x

  1x

  nad 50 kW

  Kontrola a čištění spalinové cesty

  2x

  1x

  1x

  Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

  2x

  1x

  1x

  Čištění spotřebiče paliv

  2x

  nejméně podle návodu výrobce

Zdroj: Verlag Dashöfer, Mgr. Andrea Manová