Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Podpora obnovy kulturních památek

19.01.2011 20:52

Majitelé movitých a nemovitých kulturních památek se mohou zapojit do dotačního programu Podpory obnovy kulturních památek vyhlášeným Ministerstvem kultury ČR. Do programu  se lze přihlásit prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury.

Část z obecných pravidel:
1. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.
2. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.
3. Z programu nelze hradit náklady na:
    a) modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
    b) úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
    c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.
4. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
5. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR