Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
550 01 Broumov

ID datové schránky: s6rkfnz
+420 604 43 53 34
info@technickydozor.eu

Selské stavení

MELCHIOR HÄUSLER

VAŠE DOVOLENÁ NA KONCI SVĚTA

 

https://ubytovanibroumov.cz/

https://melchiorhausler.cz

https://dovolenanakoncisveta.cz

 

 

 

 

 

Přijetí změn stavebního zákona doporučila legislativní rada vlády

16.12.2011 22:20

Legislativní rada vlády doporučila kabinetu k přijetí s několika připomínkami návrh novely stavebního zákona. Úřad do návrhu dodatečně doplnil úpravy postavení veřejnosti ve stavebním řízení. Podle náměstka Miroslava Kalouse je cílem novely zjednodušení a zrychlení řízení o využití území a povolování staveb, posílení role občanských sdružení v územních řízeních a snížení obstrukcí při povolování konkrétních staveb.

Úpravy Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb.) by podle Miroslava Kalouse měly:

  • usnadnit pořizování staveb pro investory,
  • zvýšit absorpční kapacity při čerpání prostředků z fondů EU, zejména pro roky 2014+,
  • zefektivnit využívání evropských i domácích zdrojů.

Úpravy v povolování a provádění staveb

Novelou zákona se neruší žádné stavební úřady. Cílem je, aby každý člověk, bude-li potřebovat cokoliv vyřídit, měl možnost si toto vyřídit na jednom místě. Kalous to označil za princip: jedna stavba – jeden úřad – garantovaná informace – jedno rozhodnutí, což například znamená, že stavbu rodinného domu a povolení studny vyřídí na jednom pověřeném obecním úřadě apod.

Novela zákona navrhuje rozšířit výčet staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas. Jedná se například o skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky, stavbu o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 25 m2 a 5 m výšky a bazény do 40 m2 na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Stavební úřad bude mít možnost do 30 dnů od ohlášení stavby její provedení zakázat. Rovněž se navrhuje, že pokud by stavební úřad dodatečně zjistil, že nebyly splněny podmínky pro provedení stavby, může do jednoho roku rozhodnout, že toto právo nevzniklo.

Projednávání zásad územního rozvoje, územního a regulačního plánu

Nová pravidla novela definuje při projednávání zásad územního rozvoje (dokumentace pro celé území kraje), územních plánů (dokumentace pro celé území obce) a regulačních plánů (podrobná dokumentace části obce, která může nahradit územní rozhodnutí).

Dokumentace a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území při zpracovávání zásad územního rozvoje a územního plánu se budou nově vystavovat k nahlédnutí na krajském úřadě (ZÚR), na obecním úřadě (ÚP) a na internetu po dobu 45 dnů již ve fázi, kdy probíhá společné jednání mezi dotčenými orgány.

Při zpracovávání regulačního plánu obce nebo části obce se bude dokumentace a vyhodnocení vlivů na životní prostředí rovněž nově vystavovat k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetu po dobu 30 dnů.

V době uvedeného společného jednání bude mít nově veřejnost možnost uplatňovat připomínky, které budou pořizovatelem nebo krajským úřadem (podle stupně dokumentace) vyhodnoceny a předloženy zastupitelstvu obce nebo kraje jako podklad pro jeho rozhodnutí o variantě, která má být dopracována.

Při následném veřejném projednání všech jmenovaných stupňů dokumentace se nově zavádí, že připomínky nebude nutné uplatňovat nejpozději na závěr veřejného projednání spojeného s výkladem, ale bude ponechána ještě lhůta 7 dní po tomto jednání.

Novela zákona o vyvlastnění

Souběžně se Stavebním zákonem bude novelizován i zákon o vyvlastnění. Náhrada má být spravedlivá a v hodnotě majetku, o který vyvlastňovaný přichází. Rozdíl oproti současné právní úpravě je v tom, že se definuje, jaký stav bude rozhodující pro stanovení obvyklé ceny. Cena bude stanovována podle skutečného stavu a způsobu užívání nemovitosti ke dni ocenění. Nepřihlédne se ke zhodnocení ani k znehodnocení nemovitosti navrženým účelem vyvlastnění. Pokud by obvyklá cena byla v konkrétních případech nižší než cena zjištěná, bude náhrada stanovena ve výši zjištěné ceny. V tom se navrhovaná úprava nemění.

Nově zákon neomezuje žádného z účastníků vyvlastňovacího řízení v tom, aby se obrátil na soud. Přitom účastníky řízení o vyvlastnění, a tedy možnými žalobci, jsou nejen vyvlastňovaný, ale též vyvlastnitel, oprávněný z věcného břemene, zástavní a podzástavní věřitel nebo oprávněný ze zajišťovacího převodu práva.

 

Autor: ČTK a Ing. Petr Bohuslávek